Polityka Prywatności

Hartika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych.

Dbamy o ochronę danych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, w tym stosowanie należytej ochrony podczas planowania wszelkich nowych form aktywności.

Ponadto w celu minimalizacji ryzyk staramy się w możliwie najszerszym stopniu ograniczać zakres pozyskiwanych danych osobowych.

Niniejsza regulacja służy poinformowaniu zainteresowanych stron o celach, zakresie i kategoriach przetwarzania danych osobowych, czasie przetwarzania oraz o przysługujących prawach, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych

Administratorem danych jest:
Hartika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wąska 79A, 15-122 Białystok.

Jako Administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych i za sposób ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Państwo zasięgnąć pod adresem rodo@hartika.com lub listownie na adres naszej siedziby.

Bezpieczeństwo danych

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych, przeprowadziliśmy analizę ryzyka dla stosowanych przez nas zabezpieczeń.

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z prawem i najlepszymi praktykami w tej dziedzinie. Ponadto, informujemy, że zgromadzone przez nas dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Kategorie zbieranych danych osobowych

W związku z prowadzoną przez nas działalnością przetwarzamy dane osobowe zbierane z następujących obszarów:

Dane naszych kontrahentów i partnerów handlowych Hartika, jako podmiot przetwarzający dane osobowe uzyskane w ramach zawarcia umów handlowych, przetwarza je wyłącznie przez okres obowiązywania wspomnianych umów oraz na użytek zapewnienia prawidłowej współpracy. Przetwarzanie danych odbywa się na warunkach określonych we wspomnianych umowach.
Dane osób, odwiedzających witrynę hartika.com Zbierane dane obejmują tzw. pliki cookie, które służą analizom statystycznym oraz zapewniają wysoką funkcjonalność witryny. Ważność plików cookie wynosi maksymalnie dwanaście miesięcy od ostatnich odwiedzin witryny.
Dane firm przewozowych i kierowców realizujących na rzecz Hartika usługi przewozu Dane przetwarzamy w celu zapewnienia prawidłowego łańcucha dostaw oraz obsługi procesów logistycznych. Są to informacje konieczne do awizacji odbiorów ładunków i przesyłek.
Dane oferentów i ich pracowników Dane przetwarzamy w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego lub ofertowego oraz zawarcia i wykonania umowy. Czas przechowywania danych jest uzależniony od zasad wynikających ze źródeł finansowania umowy.
Dane właścicieli lub pełnomocników podmiotów wykonujących usługi na zlecenie Hartika (kontrahentów) Dane przetwarzamy w celu realizacji i rozliczenia umowy oraz wywiązania się z obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Czas przechowywania danych jest uzależniony od zasad odnoszących się do źródeł finansowania umowy.
Informacje o naszych pracownikach i kandydatach do pracy Dane dotyczące kandydatów do pracy przetwarzamy na podstawie zgód kandydatów przez okres prowadzenia rekrutacji. Dane przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązku ustawowego
oraz przez okres wynikający z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
Dane stażystów i praktykantów Dane przetwarzamy w celu realizacji umowy o staż/praktykę przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych i dotyczących ubezpieczenia społecznego.

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców danych: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi niezbędne do działalności Hartika, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, podmiotom realizującym obsługę procesów zakupu oraz sprzedaży.

Prawa osób w zakresie danych osobowych

Na każdym etapie przetwarzania danych przez Hartika, mają Państwo prawo do:

•  dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania ich kopii,
•  modyfikacji i poprawienia swoich danych, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania
•  całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne
•  niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu
•  wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody)
•  przeniesienia danych do innego Administratora danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi Państwa zapytań oraz zachowania należytej staranności tego procesu, przygotowaliśmy formularz, za pomocą którego możecie Państwo wystąpić z wnioskiem o realizację swoich praw. Formularz zawarty jest w dalszej części niniejszej strony w pliku do pobrania.

Uzupełnione wnioski możecie Państwo składać osobiście lub za pomocą poczty na podany przez nas adres siedziby, lub pocztą elektroniczną na adres: rodo@hartika.com przesyłając podpisany elektronicznie wniosek lub skan ręcznie podpisanego dokumentu. Dane nie będą przetwarzane w żadnych innych celach poza realizacją składanego wniosku, a w przypadku braku danych w zbiorach, nie zostaną utrwalone.

Każdy złożony wniosek jest rozpatrywany indywidualnie, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Wskazujemy, że możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu przetwarzania danych.

Wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania, niemniej możliwe jest, że z uwagi na charakter wniosku nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu. W takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach. Analogicznie poinformujemy o powodach odmowy przyjęcia i realizacji wniosku jeżeli zajdą takie okoliczności.

Informujemy, że pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat, niemniej w sytuacji, kiedy wnioski byłyby nieuzasadnione lub ich liczba nadmierna, zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty za ponowne udzielenie informacji. O jej wysokości lub jakichkolwiek innych przyczynach, przez które nie będziemy w stanie zrealizować wniosku, poinformujemy niezwłocznie.

Dodatkowo, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w sytuacji, w której nie będziemy w stanie prawidłowo Państwa zidentyfikować jako osoby upoważnionej do odbioru danych, zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia informacji, o czym również poinformujemy.

Dodatkowe informacje

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Opisane wyżej zasady obowiązują od 10 maja 2020 r. do odwołania i realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian ich treści.

Pliki do pobrania:

Polityka Prywatności
Pobierz PDF

Wniosek o realizację praw RODO
Pobierz PDF

Scroll to top