Fundusz EU, RP, PARP- logotyp
Fundusz EU, RP, PARP- logotyp
Fundusz EU, RP, PARP- logotyp
Fundusz EU, RP, PARP- logotyp
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Hartika Sp. z o. o. realizuje Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Budowa elektrowni słonecznej o łącznej mocy elektrycznej 830,80 kW w Szczuczynie”.

W oparciu o zidentyfikowane wyzwania i problemy oraz cele strategiczne Spółki w zakresie rozwoju działalności OZE określone zostały cele Projektu. Cele zostały podzielone ze względu na charakter następująco:

1. Cele biznesowe:

– Zakończenie do 09.2023 r. budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 540,00 kW,
– Osiągnięcie maksymalnej rocznej produkcji energii elektrycznej z OZE w 2026 roku na poziomie 495,0205 kW,
– Zwiększenie przychodów firmy z tytułu działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z OZE do poziomu 34 230 016,40 PLN w roku 2026,
– Zwiększenie zysku netto z działalności operacyjnej firmy z tytułu działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z OZE do poziomu 2 899 771,32 PLN w roku 2026 (produkcja energii na sprzedaż na poziomie 255,93 kW w roku 2026, co stanowi 51,7% całkowitej energii wyprodukowanej),
– Przychody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej z OZE będą stanowić 114 248,58 PLN w roku 2026,
– Sprzedaż energii elektrycznej na poziomie co najmniej 258,77 MWh w roku 2024 co stanowi 51,71% całkowitej energii wyprodukowanej (w myśl zapisów dokumentacji konkursowej produkcja energii na sprzedaż będzie dominująca w produkcji energii ogółem wytwarzanej przez urządzenia OZE w całym okresie trwałości Projektu),
– Obniżenie rachunków za energię o 77 914,52 PLN w roku 2026 (produkcja energii na potrzeby własne na poziomie 239,09 kW w roku 2026 co stanowi 48,3% całkowitej energii wyprodukowanej).

2. Cele okołobiznesowe:

– Uniknięcie emisji dwutlenku węgla – CO2 na poziomie co najmniej 406,41 tony w pierwszym roku działalności instalacji,
– Uniknięcie emisji tlenku węgla – CO na poziomie co najmniej 0,1400 tony pierwszym roku działalności instalacji,
– Uniknięcie emisji tlenku azotu – NOx na poziomie co najmniej 0,3900 tony pierwszym roku działalności instalacji,
– Uniknięcie emisji tlenku siarki – SO2 na poziomie co najmniej 0,3800 tony w pierwszym roku działalności instalacji,
– Uniknięcie emisji pyłów na poziomie co najmniej 0,020 tony w pierwszym roku działalności instalacji.

3. Społeczno-ekonomiczne:

Zmniejszenie bezrobocia w województwie podlaskim w wyniku zaangażowania pracownika do obsługi farmy (po zakończeniu realizacji Projektu),
– Wzrost bezpieczeństwa energetycznego gminy Szczuczyn.

Efektem Projektu będzie zmniejszenie emisji CO2, CO, NOx, SO2 oraz pyłów do środowiska, ponadto nastąpi wzrost przychodów oraz zysków z działalności operacyjnej firmy z tytułu działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej.

Wartość Projektu: 2 494 440,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: Około 40% wartości Projektu.

Fundusz EU, RP, PARP- logotyp
Fundusz EU, RP, PARP- logotyp
Fundusz EU, RP, PARP- logotyp
Fundusz EU, RP, PARP- logotyp
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Spółka Hartika Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.: SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej - III edycja

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0004/18.

Cel projektu:
Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 32 (w tym 30 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.08.2022r.

Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań:
1. Usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez zapewnienie im optymalizacji oferty;
2. Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych.
3. Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w internecie oraz organizację konferencji;
4. Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych;
5. Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego.

W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się:
– wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 32 firm KKK w terminie od 01.09.2019r. do 31.08.2022r.;
– wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych, konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji;
– wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych poprzez ich aktywny udziału w tragach i misjach zagranicznych;
– wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych;
– rozwoju klastra poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości;

Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje.

Wartość projektu:
Wydatki ogółem: 9.846.000,00 PLN
Wydatki kwalifikowane: 9.846.000,00 PLN
Dofinansowanie: 6.822.290,00 PLN

Fundusz EU, RP, PARP- logotyp
Fundusz EU, RP, PARP- logotyp
Fundusz EU, RP, PARP- logotyp
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Spółka Hartika Sp. z o.o. jest beneficjentem projektu pt.: „Przygotowanie firmy HARTIKA do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją przedsiębiorstwa".

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Cele projektu: Celem projektu jest przygotowanie firmy HARTIKA do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, w celu zwiększenia aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych: Niemcy, Wilka Brytania i Norwegia.

Okres realizacji projektu: Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2022 roku do 30 listopada 2023 roku.

Wartość projektu: 656 120,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 445 995,00 zł.

 

Fundusz EU, RP, PARP- logotyp
Fundusz EU, RP, PARP- logotyp
Fundusz EU, RP, PARP- logotyp
Fundusz EU, RP, PARP- logotyp
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Spółka Hartika Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.: SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej III edycja, Nr POIR.02.03.03-20-0004/18 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 32 przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.08.2022, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

Cele szczegółowe:

- wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK;
- wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych;
- wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów;
- rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm;
- inkubowanie wspólnych inwestycji, w tym opartych o innowacje.

W ramach projektu koordynator na rzecz członków klastra zorganizuje:

- 10 misji gospodarczych, w tym do RPA, Włoch, Chin, Niemiec, USA, Francji oraz Kanady;
- 3 konferencje poświęcone nowym rynkom zbytu;
- 29 międzynarodowych wydarzeń targowych;
- usługi doradcze związane z umiędzynarodowieniem.

Wśród destynacji podmiotów klastra podczas udziału w wydarzeniach targowych/misjach gospodarczych można wskazać m.in:

1. Europa: Niemcy, UK, Holandia, Polska, Białoruś, Czechy, Belgia, Francja, Włochy;
2. Azja: Rosja, Chiny, Azerbejdżan Indie, Singapur;
3. Skandynawia: Norwegia, Szwecja;
4. Arabia: Zjednoczone Emiraty Arabskie;
5. Australia i Oceania: Australia;
6. Ameryka Północna: USA, Kanada, RPA.

Uzupełnieniem działań związanych z umiędzynarodowieniem będą intensywne działania marketingowe polegające między innymi na wydaniu wspólnego katalogu promocyjnego KKK zawierającego pełną ofertę klastra, kampanię www oraz spotkania biznesowe.

Wartość projektu: 9 984 300,00 zł

Wartość dofinansowania: 6 261 640,00 zł

 

Fundusz EU, RP, PARP- logotyp
Fundusz EU, RP, PARP- logotyp
Fundusz EU, RP, PARP- logotyp
Fundusz EU, RP, PARP- logotyp
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Spółka Hartika Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.: SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja, Nr POIR.02.03.03-20-0001/18 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 40 przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 30.06.2020, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

Cele szczegółowe:

wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK;
wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych;
wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów;
rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm;
inkubowanie wspólnych inwestycji, w tym opartych o innowacje.

W ramach projektu koordynator na rzecz członków klastra zorganizuje:

7 misji gospodarczych, w tym do Singapuru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA oraz Norwegii;
3 konferencje poświęcone nowym rynkom zbytu zgodnie z destynacjami misji gospodarczych PKB;
seminaria/szkolenia poświęcone przygotowaniu podmiotów uczestniczących w misjach gospodarczych do zagranicznej ekspansji;
54 międzynarodowe wydarzenia targowe;
usługa doradcza związana z umiędzynarodowieniem.

Destynacje ekspansji podmiotów klastra podczas udziału w wydarzeniach targowych/misjach gospodarczych to m.in:

1. Europa: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Szwajcaria, Białoruś, Holandia, Litwa, Belgia, Dania, Włochy, Łotwa, Czechy;
2. Azja: Rosja, Chiny, Korea, Indie, Singapur;
3. Skandynawia: Norwegia, Szwecja;
4. Arabia: Zjednoczone Emiraty Arabskie;
5. Australia i Oceania: Australia;
6. Ameryka Północna: USA, Kanada, Meksyk.

Uzupełnieniem działań związanych z umiędzynarodowieniem będą intensywne działania marketingowe polegające między innymi na wydaniu wspólnego katalogu promocyjnego KKK zawierającego pełną ofertę klastra z materiałem w kilku różnych językach, kampanię www oraz spotkania biznesowe.

Członkowie Klastra otrzymają przewodniki po rynkach zbytu wydawane sukcesywnie przed każdym z wyjazdów misyjnych określające warunki społeczno-gospodarcze danego rynku, przepisy prawne, przepisy podatkowe, zwyczaje nawiązywania relacji biznesowych, uwarunkowania polityczne.

Wartość projektu: 9 921 800,00 zł

Wartość dofinansowania: 6 701 550,00 zł

Fundusz EU, RP, PARP- logotyp
Fundusz EU, RP, PARP- logotyp
Fundusz EU, RP, PARP- logotyp
Fundusz EU, RP, PARP- logotyp
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Spółka Hartika Sp. z o.o. realizuje aktualnie niżej wymieniony projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Projekt: Budowa zakładu produkcji biokompozytów WPC na osnowie polimerów syntetycznych (PCV) oraz pyłu drzewnego pochodzącego z recyklingu odpadów drzewnych w tym odpadów przemysłu meblarskiego

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania nr 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nr umowy POIR 03.02.01-20-0010/17-00

Cele projektu: Wdrożenie posiadanych wyników prac badawczo rozwojowych i wprowadzenie w oparciu o nie innowacyjnych produktów o charakterze ekologicznym: recyklingowego granulatu WPC, recyklingowej deski tarasowej, recyklingowej deski ogrodzeniowej.

Planowane efekty: utworzenie nowego zakładu produkcyjnego, w tym utworzenie 35 nowych miejsc pracy oraz poprawa pozycji konkurencyjnej firmy poprzez wykorzystanie gospodarcze pyłu recyklingowego jako produktu recyklingu i jego wykorzystanie w kreacji nowych, innowacyjnych produktów.

Wartość projektu: 17 117 393,81 zł (siedemnaście milionów sto siedemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt jeden groszy)

Wkład Funduszy Europejskich: 11 049 002,33 zł (jedenaście milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwa złote i trzydzieści trzy grosze).

Scroll to top