Privatumo Politika

Bendrovė Hartika deda visas įmanomas pastangas, kad būtų užtikrintas Jūsų asmens duomenų  saugumas ir konfidencialumas.

Rūpinamės asmens duomenų apsauga, taikydami tinkamas apsaugos priemones.

Be to, siekdami kuo labiau sumažinti riziką, stengiamės kiek įmanoma labiau apriboti renkamų asmens duomenų apimtį.

Šie duomenų tvarkymo principai informuoja suinteresuotas šalis apie asmens duomenų rūšis, duomenų subjektų kategorijas ir tvarkymo trukmę bei teises.  Tvarkydami jūsų duomenis, mes laikomės  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir panaikinanti Direktyvą 95/46 / EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Asmens duomenų administratorius

Asmens duomenų administratorius yra:
Hartika Sp. z o.o.,
g. Wąska 79A, 15-122 Białystok, Lenkija.

Mes, kaip Jūsų duomenų valdytojas, esame atsakingi už asmens duomenų saugumą ir jų tinkama naudojimą pagal galiojančius įstatymus. Jeigu turite kokių nors papildomų klausimų, prašome kreiptis šiais kontaktais:

El. paštas:  rodo@hartika.com

Adresas:  Hartika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Branickiego 17A/106, 15-085 Białystok, Lenkija.

Duomenų apsauga

Siekdami garantuoti asmens duomenų saugumą, atlikome asmens duomenų tvarkymo rizikos vertinimą. Duomenys yra tvarkomi laikantis nuostatų ir vadovaujantis  gerosios praktikos  pavyzdžiais.

Mūsų renkami asmens duomenys nėra perduodami už Europos Ekonominės Erdvės ribų.

Asmens duomenų kategorijos

Savo veiklai vykdyti mes renkame šiuos asmens duomenis:

Mūsų rangovų ir verslo partnerių duomenys Šalių atstovų, pasitelktų sutarčiai sudaryti ar vykdyti duomenys tvarkomi sutarties sudarymo ir vykdymo metu, ne ilgiau negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti. Duomenys tvarkomi minėtose sutartyse nustatytomis sąlygomis.
Svetainės hartika.com lankytojų duomenys Surinkti duomenys apima vadinamuosius slapukus, kurie naudojami analizei ir kad palaikyti svetainės aukštą funkcionalumą. Slapukai galioja ne ilgiau kaip dvylika mėnesių nuo paskutinio apsilankymo svetainėje.
Transporto įmonių ir vairuotojų, teikiančių transporto paslaugas Hartik, duomenys Mes tvarkome šiuos duomenis, tam, kad užtikrintume tinkamą tiekimo grandinę ir logistinių procesų įgyvendinimą. Tai informacija reikalinga įvykdyti užsakymui,  krovinio ar siuntos pranešimo išsiuntimui.
Konkurso/ komercinių pasiūlymų ir jų darbuotojų duomenys Duomenis tvarkome konkurso vykdymo ir sutarties sudarymo bei vykdymo tikslais. Duomenų saugojimo trukmė priklauso nuo taisyklių, susijusių su sutarties finansavimo šaltiniais.
Hartika vardu paslaugas teikiančių subjektų (rangovų) savininkų arba atstovų duomenys Mes tvarkome duomenis sutarčių vykdymo ir atsiskaitymo už teikiamas paslaugas/produktus bei kitų teisės aktuose numatytų pareigų vykdymo tikslais vadovaujantis 1994 m. rugsėjo 29 d. Apskaitos įstatymo nuostatomis (Lenkija).Duomenų saugojimo trukmė priklauso nuo taisyklių, susijusių su sutarties finansavimo šaltiniais.
Mūsų darbuotojų ir kandidatų į darbuotojus asmens duomenys Duomenis apie kandidatus į darbo vietas tvarkome pagal kandidatų sutikimus , kol vykdome atranką į jų pasirinktą darbo vietą. Mes tvarkome duomenis, kad įvykdytume teisinę prievolę , bei per tam tikrą laikotarpį pagal 1974 m. birželio 26 d. Įstatymą – (Darbo kodeksas -Lenkija).
Stažuotojų ir praktikantų duomenys Mes tvarkome duomenis stažuotės /praktinio mokymo sutarties vykdymo tikslu. Apskaitos, mokesčių bei socialinio draudimo įstatymai įpareigoja nustatytą laiką išsaugoti šiuos asmens duomenis.

Asmens duomenys gali būti perduodami gavėjams, tokiems kaip: Valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas, kitiems paslaugas reikalingas Hartika veiklai užtikrinti subjektams, tame informacinių technologijų paslaugas teikiantiems subjektams, techninį arba organizacinį aptarnavimą teikiantiems subjektams, pirkimo ir pardavimo procesus tvarkantiems subjektams.

Vartotojo, kaip duomenų subjekto, teisės

Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiu, Jūs turite teisę:

•  reikalauti pateikti informaciją apie duomenų tvarkymą bei gauti jų kopijas,
•  reikalauti ištaisysi ir pakeisti asmens duomenis, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas
•  reikalauti ištrinti jo asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei vartotojas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu
•  nebūti automatizuotai vertinamam ir profiliuojamam
•  nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu ir (arba) tuo atveju, kai Asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – atšaukti duotą sutikimą dėl savo Asmens duomenų tvarkymo
•  reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui (taikoma tik tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs pats ir kurie tvarkomi sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu)

Siekiant užtikrinti, kad jūsų užklausos būtų tvarkomos laiku ir tinkamai, kad galėtume susisiekti su mumis dėl bet kokios jūsų pateiktos informacijos, paruošėme Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę formą, kuri žemiau pateikta atsisiuntimui.

Užpildytus prašymus galite pateikti asmeniškai arba paštu Hartika buveines adresu , pasirašytus elektroniniu parašu arba ranka nuskenuotus galite pateikti elektroniniu paštu adresu: rodo@hartika.com. Jūsų asmens duomenys nebus tvarkomi jokiais kitais, išskyrus pateikto prašymo vykdymo tikslais , o jei rinkiniuose nėra duomenų, jie nebus išsaugoti.

Kiekvienas pateiktas prašymas nagrinėjamas atskirai, atsižvelgiant į teises aktus.

Mes nurodome, kad galimybė pasinaudoti konkrečia teise gali priklausyti nuo teisinio jūsų duomenų apdorojimo pagrindo ir tikslo kuriuo apdorojami jūsų asmens duomenis.

Hartika Sp. z o.o. įsipareigoja, gavusi vartotojo prašymą, nepagrįstai nedelsdama, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikti informaciją apie veiksmus, kurių Hartika Sp. z o.o. ėmėsi pagal pateiktą prašymą. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą, Hartika Sp. z o.o. turi teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti, informuodama apie tai Vartotoją ir nurodydama tokio pratęsimo priežastis. Atsiradus aplinkybėms, apie prašymo nevykdymą informuosime Jus, kartu nurodydami prašymo neįvykdymo priežastis.

Atkreipkite dėmesį, kad pirmą prašymą vykdome nemokamai, išskyrus atvejus, jeigu duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, tokiu atveju galime imti pagrįstą mokestį už pakartotinį informacijos teikimą. Mes nedelsdami pranešime kiek kainuos informacijos teikimas, bei apie kitas prašymo neįvykdymo priežastis.

Mes turėsime susisiekti su jumis, kad patvirtintume jūsų tapatybę ir išvengtume atsitiktinio arba tyčinio jūsų asmens duomenų nusiuntimo kitam asmeniui. Jeigu negalėsime nustatyti jūsų tapatybes kaip asmens turinčio teise gauti duomenis, pasiliekame teisę keisti informacijos teikimo būdą, apie tai taip pat Jums pranešime.

Papildomos informacijos

Jeigu manote, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Įstatymo nuostatas, jus turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Ši politika taikoma nuo 2020 m. gegužės 10 d. iki atšaukimo ir vykdo teisinę prievolę pagal BDAR 13–14 straipsnį.

Mes pasiliekame teisę keisti jos turinį.

Atsisiųsti:

Privatumo politika
Atsisiųsti PDF

Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę forma
Atsisiųsti PDF

Scroll to top